ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.practiceinote.gr
(Data Privacy Notice)


Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.
Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση στις εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ μέσω της ιστοσελίδας www.practiceinote.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα).

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”) και COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (“COSMOTE”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) , καθώς και οι λοιπές θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου, όπως αναφέρονται στο σχετικό link (εφεξής Εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ), με τηλέφωνο επικοινωνίας το κεντρικό τηλέφωνο πρακτικής άσκησης 2106118116.

2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο practicefeedback@ote.gr με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας .

3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;
Για την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας κοινοποιείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας με σκοπό να υποβάλλετε την αίτηση σας για πρακτική άσκηση στις εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ. Ειδικότερα τα δεδομένα αυτά είναι το ονοματεπώνυμό σας, φύλο, ηλικία, email, αριθμός τηλεφώνου και το βιογραφικό σας σημείωμα.

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Οι Εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3 για 18 μήνες από την υποβολή τους στην βάση μας για κάλυψη θέσεων πρακτικής άσκησης. Εφόσον μας παρέχετε την συναίνεσή σας για περαιτέρω διατήρηση όπως αυτή αναφέρεται εδώ https://www.practiceinote.gr/ διατηρούμε τα δεδομένα σας για την κάλυψη θέσεων εργασίας για 5 έτη.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας και συγκεκριμένα η εταιρεία CONFERIENCE Ltd. η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Ομίλου ΟΤΕ, δηλαδή συνεργάτες του Ομίλου ΟΤΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Όμιλος ΟΤΕ εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε., αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν της εταιρίας CONFERIENCE Ltd., oι Εταιρίες του Ομίλου OTE δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την υποβολή της αίτησή σας;
Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στις Εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ για:

 1. Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
 2. Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 3. Να διαγράψετε τα δεδομένα σας
 4. Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 5. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 6. Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 7. Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας (contact@dpa.gr).

7. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Στον Όμιλο ΟΤΕ προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Αυτά είναι ενδεικτικά:
 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί, και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης, ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς, ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

8. Υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους Google
Χρησιμοποιούμε το Google reCAPTCHA, το οποίο προστατεύει την ιστοσελίδα από επιθέσεις ασφάλειας. Το Google reCAPTCHA παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Με την ενσωμάτωσή του στην ιστοσελίδα, μεταφέρονται στην Google δεδομένα όπως:
 • Όλα τα Google cookies που έχουν αποθηκευτεί στην συσκευή σας τους τελευταίους 6 μήνες.
 • Πληροφορίες σχετικές με την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και την πλοήγησή σας σε αυτήν.
 • Πληροφορίες για το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε κτλ.

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται σε ψευδώνυμη μορφή στην εταιρία Google, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ανάλυση με σκοπό την ασφάλεια της ιστοσελίδας.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και να εξαιρεθείτε οποτεδήποτε από την επεξεργασία δεδομένων από την Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el.


Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τα παραπάνω

/50 Λέξεις/WordsΣε ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σου. Παρακαλούμε, προχώρησε στην τελική υποβολή της αίτησής σου.
Δεν έχεις επισυνάψει το βιογραφικό σου


Υποβολή...

Η εγγραφή σου ήταν επιτυχής.


Σε ευχαριστούμε που επέλεξες
τον 'Ομιλο ΟΤΕ για την πρακτική σου άσκηση.

Ο κωδικός της αίτησής σου είναι
Παρακαλούμε σημείωσέ τον για μελλοντική χρήση.